Framnäsgruppen

Skyddat boende

Skyddat boende

Framnäsgruppen tar emot våldsutsatta personer från hela landet oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och religion. Vi har boende med dygnet runt bemanning men även enskilda lägenheter och tar emot både planerade och akuta placeringar för skyddat boende. Boende finns både i Stockholm och på mindre orter med möjlighet till transport.

Vi finns alltid tillgängliga på 070-811 55 30 eller på skydd@framnasgruppen.se

Verksamhetsbeskrivning

Framnäsgruppen tar emot våldsutsatta personer oavsett bakgrund. I våra boenden finns det möjlighet för placering av både små och stora familjer i behov av skydd. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och erbjuder utöver boende även stöd i form av bland annat samtal och hjälp med myndighetskontakter.

Vår personal har lång erfarenhet av att hjälpa människor i utsatta situationer. På boenden arbetar kvalificerade boendestödjare som har spetskompetens inom områden som familjevåld, missbruk, stöd till barn som bevittnat våld och personsäkerhet. Verksamheterna är bemannade dygnet runt och uppfyller Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddat boende. Placering på boendet sker utifrån beslut från socialtjänsten i den boendes hemkommun. Vi arbetar på socialtjänstens uppdrag och använder oss av individuella genomförandeplaner utefter uppdragsgivarens vårdplan för att tillgodose varje persons behov av stöd och hjälp.

På boendet

Våra boenden bygger på principen om självhushåll och består av lägenheter i olika storlek. Vi tar emot husdjur i avsedda lägenheter.

Varje placerad person hos Framnäsgruppen blir tilldelad en samordnare. Samordnarens roll är att följa upp den boendes mående, säkerhet, stöd och hjälpbehov samt gemensamt med den placerade planera framåt i veckosamtal. Den boende har tillgång till samtalsterapeut en till två gånger i veckan utöver de stödsamtal som personalen svarar för.

Framnäsgruppen arbetar för ett helhetskoncept och kan på uppdrag av uppdragsgivaren utföra trappansamtal, samspelsutredningar, specialpedagogisk verksamhet, sociala intensivutredningar och övrigt kompetens som tillfrågas.

Barn i boendet

Det är väl känt att barn far illa i situationer där en förälder utsätts för våld. Det är även bevisat att utan rätt insatser för både barn och förälder riskerar barn som bevittnat våld få bestående men. Det är därför självklart att vi inte bara välkomnar barn utan också erbjuder speciella insatser för dem. På våra boenden lägger vi stort fokus på föräldraskapet och relationen inom familjen. Vi har samtalsstöd både för barn och för vuxna. Vid en längre vistelse skrivs barn in i närbelägen skola eller förskola. 

När en förälder med barn placeras på boende tillsätter placerande socialtjänst en barnhandläggare som skall utreda situationen för barnet. Vi samverkar gärna med handläggare avseende underlag till utredningen om barnens behov.

Risk-bedömningar

Vi har personal certifierade att utföra riskbedömningar enl. SARA, PATRIARK och HCR-20. På uppdrag av socialtjänst utför vi riskbedömningar enligt dessa verktyg.

Trygghet och säkerhet

Att alla ska känna sig trygga på våra boenden. Boendena är utrustade med skalskydd och lokala säkerhetsföreskrifter och har väl inarbetade säkerhetsrutiner. Det viktigaste arbetet består dock i förebyggande åtgärder. För att de ska lyckas krävs att den boende är en samarbetspartner i sin egen säkerhet. Det finns därför några regler som måste följas vid en placering hos oss. Den boende måste acceptera de lokala säkerhetsföreskrifterna inte bara för sin egen skull utan också för andra medboendes skull.

  • Ej röja vistelseadress till någon
  • Begränsning av sociala medier
  • Byta telefon/telefonnummer
  • Adressändra
  • Ansöka om sekretessmarkering
  • Delta i säkerhetssamtal med Framnäsgruppens säkerhetsansvarige

Samarbete med Rainbow

Framnäsgruppen har ett samarbete med Rainbow för att bättre kunna erbjuda behandling för missbruk i samband med en placering. Rainbow arbetar med vuxna som har ett missbruk och tillhandahåller förlängd avgiftning samt stöd och motivation.

Målsättningen är att tillsammans kunna fånga upp en målgrupp som lätt hamnar mellan stolarna. Vi önskar bidra till att fler får skydd mot våld och bereda en väg för ett självständigt liv utan missbruk.

För mer information om Rainbow besök deras hemsida.

Välkommen att kontakta oss:

tel: 070-811 55 30
mail: skydd@framnasgruppen.se

Stöd och träningsboende för vuxna

Framnäsgruppen AB erbjuder stöd- och träningsboende för personer som har behov av att ta nästa steg i processen.

Framnäsgruppen gör alla sina placeringar utifrån den enskildes behov. Vår erfarenhet har visat att en person som flyttar mellan olika typer av boendeinsatser kan få det svårt att fokusera på sitt mående. När grundtryggheten, som ett boende är, förändras uppstår ofta känslan av att man får börja om. Vårt uppdrag är kunna erbjuda olika typer av olika nivåer av stöd för att underlätta en mer sammanhängande omsorgskedja där den enskilde får chans att få hålla kvar vid fungerande kontakter även om stödbehovet förändras. Vi erbjuder alla som har blivit akut placerade hos oss att även få ett fortsatt boende med anpassat stöd. Man kan såklart även placeras direkt i ett av våra stöd- och träningsboenden med en påkopplad insats på rätt nivå med den egna förmågan.

I stöd- och träningsboende får den enskilde alltid en samordnare som ger stöd och hjälper till med det praktiska. En samordnare ansvarar även för kommunikationen med uppdragsgivare, involverade myndigheter och deltar i samverkande möten. Finns det behov av specialiserat stöd så som psykoterapeutiska samtal, missbruksbehandling eller annat, så kan vi även erbjuda stöttning i att anordna detta.

Våra stödboenden drivs i enskilda lägenheter i mindre orter med max 2 timmar bilväg från Stockholm City.

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se