Framnäsgruppen

Krisstöd

Stöd vid kris

Tjänsten Krisstöd ger organisationen ett unikt stöd vid oväntade och allvarliga händelser såsom hot- och våldssituationer, olyckor, dödsfall/sjukdomar och organisatoriska förändringar som starkt påverkar medarbetare och chefer. Stödet innebär kvalificerad handledning till chefer och ledningsgrupp samt stöd till drabbad medarbetare, kollegor och anhöriga. Krisstöd överensstämmer med arbetsmiljöverkets föreskrifter i ”Första hjälpen och Krisstöd AFS1999:7” vilka företaget är skyldig att följa. Krisstöd finns tillgängligt inom 24 timmar från det att anmälan skett. Möjlighet finns att teckna överenskommelse om högre tillgänglighet på krisstödet, till exempel dygnet runt.

Stöd till Chef

Chefen som leder insatserna vid en kris har ett stort ansvar. Krisstödet börjar alltid med chefen då det i en krissituation är av stor vikt att chefen som leder krishanteringen har och upplever sig ha tillräckliga resurser både psykiskt och fysiskt. De befintliga möjligheterna till krisstöd på arbetsplatsen som kopplas på i ett första akut skede är de mest avgörande och betydelsefulla för dem som drabbats

Det är därför viktigt för oss på Framnäsgruppen att stötta och bekräfta chefen i dennes kompetens och förmåga. Det ska vara tydligt i våra uppdrag att det är chefen och organisationen som hanterar krisen med kompletterande stöd från Framnäsgruppen.

Stöd till Grupp

Behovet av att tala med en terapeut varierar från person till person. Att stötta medarbetare i grupp kan vara ett första steg och en möjlighet för medarbetarna att avlastas i sin upplevelse av det som hänt. Vi är lyhörda mot både gruppens och individens behov. Vårt stöd är tillgängligt i gruppsamtal eller vid behov under informationssamtal och minnesstunder.

Stöd till Individ

Vi reagerar all olika i traumatiska situationer beroende på hur förberedda vi är och vad vi varit med om tidigare. Det stöd vi får vid ett trauma kan vara avgörande för vår framtida psykiska hälsa. Ibland räcker ett eller några avlastande samtal. Visar en medarbetare tecken på Akut Stress Syndrom erbjuder vi behandling för att i möjligaste mån undvika Post Traumatiskt Stress Syndrom. Utvecklar en medarbetare PTSS, erbjuder våra erfarna terapeuter behandling.

I krisstödet har vi alltid människan som individ i fokus, oavsett om vi arbetar med en grupp, en enskild medarbetare eller en chef.

Utvärdering

Varje Krisstödsärende avslutas med en utvärdering. Utvärderingen innefattar både vårt eget arbete och organisationens beredskap och kapacitet. Syftet med utvärderingen är att den organisation vi arbetat med ska vara bättre rustad inför liknande oförutsedda händelser framöver I det fall traumatiska händelser riskerar vara återkommande erbjuder vi utbildning. De medarbetare som är förberedda för traumatiska händelser klarar ofta dessa bättre än de som helt oförberett drabbas.

Kontakt

För att boka krisstöd är ni välkomna att kontakta oss på mail: skydd@framnasgruppen.se eller ring: 0732589899

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se