Framnäsgruppen

Företag

Krisstöd

Stöd vid kris

Tjänsten Krisstöd ger organisationen ett unikt stöd vid oväntade och allvarliga händelser såsom hot- och våldssituationer, olyckor, dödsfall/sjukdomar och organisatoriska förändringar som starkt påverkar medarbetare och chefer. Stödet innebär kvalificerad handledning till chefer och ledningsgrupp samt stöd till drabbad medarbetare, kollegor och anhöriga. Krisstöd överensstämmer med arbetsmiljöverkets föreskrifter i ”Första hjälpen och Krisstöd AFS1999:7” vilka företaget är skyldig att följa. Krisstöd finns tillgängligt inom 24 timmar från det att anmälan skett. Möjlighet finns att teckna överenskommelse om högre tillgänglighet på krisstödet, till exempel dygnet runt.

Stöd till Chef

Chefen som leder insatserna vid en kris har ett stort ansvar. Krisstödet börjar alltid med chefen då det i en krissituation är av stor vikt att chefen som leder krishanteringen har och upplever sig ha tillräckliga resurser både psykiskt och fysiskt. De befintliga möjligheterna till krisstöd på arbetsplatsen som kopplas på i ett första akut skede är de mest avgörande och betydelsefulla för dem som drabbats

Det är därför viktigt för oss på Framnäsgruppen att stötta och bekräfta chefen i dennes kompetens och förmåga. Det ska vara tydligt i våra uppdrag att det är chefen och organisationen som hanterar krisen med kompletterande stöd från Framnäsgruppen.

Stöd till Grupp

Behovet av att tala med en terapeut varierar från person till person. Att stötta medarbetare i grupp kan vara ett första steg och en möjlighet för medarbetarna att avlastas i sin upplevelse av det som hänt. Vi är lyhörda mot både gruppens och individens behov. Vårt stöd är tillgängligt i gruppsamtal eller vid behov under informationssamtal och minnesstunder.

Stöd till Individ

Vi reagerar all olika i traumatiska situationer beroende på hur förberedda vi är och vad vi varit med om tidigare. Det stöd vi får vid ett trauma kan vara avgörande för vår framtida psykiska hälsa. Ibland räcker ett eller några avlastande samtal. Visar en medarbetare tecken på Akut Stress Syndrom erbjuder vi behandling för att i möjligaste mån undvika Post Traumatiskt Stress Syndrom. Utvecklar en medarbetare PTSS, erbjuder våra erfarna terapeuter behandling.

I krisstödet har vi alltid människan som individ i fokus, oavsett om vi arbetar med en grupp, en enskild medarbetare eller en chef.

Utvärdering

Varje Krisstödsärende avslutas med en utvärdering. Utvärderingen innefattar både vårt eget arbete och organisationens beredskap och kapacitet. Syftet med utvärderingen är att den organisation vi arbetat med ska vara bättre rustad inför liknande oförutsedda händelser framöver I det fall traumatiska händelser riskerar vara återkommande erbjuder vi utbildning. De medarbetare som är förberedda för traumatiska händelser klarar ofta dessa bättre än de som helt oförberett drabbas.

Kontakt

För att boka krisstöd är ni välkomna att kontakta oss på mail: info@framnasgruppen.se eller ring: 070-774 29 66

Utbildning

Utbildning

Framnäsgruppen erbjuder utbildningar i krisarbete. Vill du boka utbildning eller har funderingar är du välkommen att ringa vår växel öppen vardagar 8-17 på 08-755 26 80 eller maila oss dygnet runt på info@framnasgruppen.se

Kriskunskap - hel eller halvdag

Ger information om vad som är en kris och hur en sådan kan utvecklas. Den ger grundläggande kunskaper i vanliga reaktioner och PTSD samt utförande av tidiga insatser för både grupper och individer. Utbildningen erbjuds både som halvdagskurs och som en mer ingående heldagsutbildning som också utbildar i hur en arbetsplats kan gå vidare efter en kris.

Bemötande - halvdag

Kursen lär ut hur en bäst bemöter den som har haft en kris eller hamnat i en krissituation. Lär även ut hur en hanterar hotfulla eller stressade människor under en pågående situation.

Psykologiska förberedelser - halvdag

Vad är psykologiska krisförberedelser och vem är det som behöver dem? Utbildning i hur en bäst kan göra sin arbetsplats redo att hantera en kris om det skulle uppstå en.Ledarskap vid kriser - heldag

Vilka förutsättningar och vilket ansvar har en chef om en kris uppstår? Lär ut hur en chef kan lära sig att känna igen PTSD och sorg samt olika reaktioner vid kris och stress. Hur hjälper och avlastar en bäst en grupp eller individ efter en kris?

Kontakta oss

Fyll i er intresseanmälan här nedan och vad ni önskar för utbildning så återkommer vi snarast. Ni är även välkomna att ringa oss direkt på nummer: 070-774 29 66. 

Handledning

Erfarna handledare

Framnäsgruppen erbjuder kompetent handledning både i grupp och individuellt för anställda i offentlig verksamhet. Våra handledare har lång erfarenhet av handledning i psykosocialt arbete och är specialiserade inom olika områden. Våra handledare har även erfarenhet av eget arbete i offentlig tjänst och några av dem arbetar även löpande i socialtjänstens uppdrag som terapeuter och behandlare.

All handledning vi erbjuder har ett lösningsinriktat förhållningssätt och gemensamt för alla våra handledare är att de lägger stor tonvikt vid bemötande och samarbete.

Handledning

Framnäsgruppen har lång erfarenhet av att handleda personal i kommunal versksamhet. Handledarna arbetar med metoder som gör gruppen trygg med syfte att deltagarna ska våga ta upp dilemman de sitter med och kunna samtala om vad i yrkesrollen som är svårt. Att sedan föra in teorier kring grupprocesser och vad som händer med yrkespersonerna när de möter svåra klienter gör att gruppen kan känna att det de bidrar med gör en skillnad och medarbetarna blir därigenom stärkta i sin yrkesroll.

Ett systemteoretisk perspektiv medför att handledaren hjälper gruppen att se på situationer ur ett vidare perspektiv och bidrar också till att inte hamna i negativa tankemönster om sin arbetssituation. Genom att hjälpa en grupp att sortera i vart olika frågor hör hemma, och vad som påverkar deras yrkesroll stöttas gruppen mot en bättre arbetsmiljö och personligt välmående hos medarbetarna.

Våra handledare

Våra handledare har bred kompetens och lång erfarenhet av psykosocialt arbete. De har handledarutbildning, utbildning i BBIC samt ytterligare kompetens från olika utbildningar och arbetslivskompetens. Handledarna får även själva extern handledning kontinuerligt.

Ni kan boka er hos följande handledare: 

  • Susan Hanshoff
  • Suzanne Geizer
  • Christine Crevatin
  • Magdalena Wold
  • Lisa Koser
  • Kajsa Kanrell
  • Marie-Louise Broth
  • Mia Garphult

All personal på Framnäsgruppen följer aktuell forskning både genom att läsa nya artiklar och böcker och genom deltagande på föreläsningar och konferenser.

Förutom Handledning kan vi även erbjuda utbildning i bland annat BBIC, krisstöd och Patriark.

Kontakt

För att boka handledning är ni välkomna att kontakta oss på mail: info@framnasgruppen.se eller ring: 070-774 29 66.

Compassion Fatigue

Compassion fatigue – också kallat empatiskt trötthet.
Compassion fatigue uppstår som en följd av lång, intensiv och kontinuerlig kontakt med patienter eller klienter. Där man upplever stress över tid utan, eller med begränsade, möjligheter för egen återhämtning eller reflektion.

Compassion Fatigue är ett psykiskt tillstånd där man har svårt att känna empati inför andras lidande och svårigheter. Man känner sig trött och utmattad. Man har svårt att släppa tankarna på jobbet under sin lediga tid och kan hamna i ett upprepade tankemönster kring det som känns svårt i arbetet. Man kan känna sig avstängd eller uppleva ett behov av att få dra sig undan.

Detta kan speciellt drabba dig som arbetar inom förskola/skola såväl som inom socialtjänst och hälso -sjukvården.
Om man inte fångar upp den empatiska tröttheten i tid och får möjlighet att prata om sin situation finns risk för utmattningssyndrom, tidigare kallad utbrändhet.

Hur kan man förebygga och behandla compassion fatigue?
Utöver att arbeta med och diskutera arbetsmiljön på plats är det viktigt att uppmärksamma fenomenet och ge utrymme för samtal. Handledning av för ändamålet utbildad person, upplever många som något väldigt viktigt och avlastande.

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se