Framnäsgruppen

Kommun

Familjehem

Framnäsgruppen på Socialtjänstens uppdrag

Ett gott samarbete mellan Er i socialtjänsten och Framnäsgruppen är en förutsättning för en framgångsrik familjehemsplacering. Vårt gemensamma fokus är barnets bästa utifrån just den problematik eller omständighet som leder till en förfrågan om placering i familjehem. Transparens och en rak dialog är direkt avgörande för en bra matchning mellan placerad och våra Framnäsfamiljer. (läs mer)

Det sägs att det krävs en by för att fostra ett barn, därför ställer vi oss tillsammans med våra familjehem för att skapa den bästa förutsättningen för en långsiktig, trygg och utvecklande placering. Våra familjer får kontinuerligt stöd, utbildning och handledning från start till målgång av en placering. Vi är med hela vägen genom dels våra konsulenter, dels genom vår specialistenhet med medarbetare som har spetskompetens inom KBT, psykoterapi, MI, traumabehandling etc.

När ni skickar en förfrågan till oss matchar vi den mot våra Framnäsfamiljer och har en omedelbar dialog med Er kring möjlig placering. Ni får alltid tillgång till utredning och specialkompetens som våra Framnäsfamiljer har för att kunna göra ett så bra placeringsbeslut som möjligt. Vidare bistår vi med möte med Framnäsfamiljen inför placering och är proaktiva kring eventuella fartgupp som en placering kan innebära.

Kontakt

Har ni förfrågningar kring placeringar eller allmänna frågor är ni välkomna att kontakta oss på mail: info@framnasgruppen.se eller ring: 070-774 29 66

Öppenvård

Öppenvård

Insatser inom öppenvård beslutas av kommunens socialtjänst som sedan ger Framnäsgruppen uppdraget. Framnäsgruppen har öppenvårdsavtal med Stockholm Stad, Sundbyberg, Solna samt Sollentuna. 

Vi har även ramavtal för Nacka gällande ungdomspedagog/coachinsatser för barn och unga i ålder 10-16 år med otillåten frånvaro. Familj-och nätverksstöd kan antingen ske genom timbaserade uppdrag genom ramavtal överenskommet pris alternativt kan en familj skrivas in i ett program där dessa tjänster ingår till ett fast pris.

Vårt arbete styrs av tilltron till människors egen kapacitet och motivation till att nå sina mål. Med rätt stöd vet vi att en snabb förändring och förbättring av en situation är möjlig. Vi tror på kraften i människors naturliga nätverk som familj och släkt samt på att mobilisera samverkande parter mot ett gemensamt mål.

Vår teoretiska syn vilar på kognitiv, systemisk, nätverksorienterad och lösningsfokuserad grund.

Vi använder oss av vetenskapligt underbyggda metoder och tekniker som befrämjar samarbete och kommunikation mellan alla berörda kring ett barn och en familj.

Utöver externa möten och insatser så har vi mottagningar i Vasastan och Sollentuna.

Vi erbjuder följande insatser:

 • Familjeterapeutiska samtal. Samtal med mål och syfte utifrån fastställd vårdplan med uppföljning.

 • Familjebehandlande insatser i hemmet. Individuell utformning och omfattning efter behov.

 • Pedagogiska bedömningar utförda av specialpedagog.

 • Sociala utredningar enligt BBIC och utifrån ett eller flera behovsområden. Skräddas sys efter behov och kan kombineras med t.ex. Samspelsutredning.

 • FFV, Förstärkt familjevård. Insats med placeringar av barn och tonåringar där målsättningen är att barnet/den unge ska kunna återknytas till sitt biologiska sammanhang eller annan permanent uppväxtmiljö inom ett år. Inriktningen är därför att den/de personer som har den unge hos sig samverkar med ett behandlingsteam (ett FFV-team) i syfte att återföra barnet/den unge hem.
 • Enskilda jagstärkade samtal för barn och vuxna med fokus på förändring och förebyggande faktorer.
 • Samspelsutredningar med fokus på föräldrastöd och funktionsnivå. Stöd vid övervakat umgänge.

 • Skolsocial utredning med observationer av barn/ungdomar i förskola/skola samt åtgärdsdokumentation.

 • Övergripande samverkan samt mobilisering av insats mellan olika myndigheter.

 • Sociala utredningar med fokus på föräldrastöd och neuropsykiatri. När en situation kompliceras av kognitiva svårigheter och det finns behov av att utreda vilket stöd föräldrarna behöver.

Utbildning

Utbildning

Framnäsgruppen erbjuder utbildningar i krisarbete. Vill du boka utbildning eller har funderingar är du välkommen att ringa vår växel öppen vardagar 8-17 på 08-755 26 80 eller maila oss dygnet runt på info@framnasgruppen.se

Kriskunskap - hel eller halvdag

Ger information om vad som är en kris och hur en sådan kan utvecklas. Den ger grundläggande kunskaper i vanliga reaktioner och PTSD samt utförande av tidiga insatser för både grupper och individer. Utbildningen erbjuds både som halvdagskurs och som en mer ingående heldagsutbildning som också utbildar i hur en arbetsplats kan gå vidare efter en kris.

Bemötande - halvdag

Kursen lär ut hur en bäst bemöter den som har haft en kris eller hamnat i en krissituation. Lär även ut hur en hanterar hotfulla eller stressade människor under en pågående situation.

Psykologiska förberedelser - halvdag

Vad är psykologiska krisförberedelser och vem är det som behöver dem? Utbildning i hur en bäst kan göra sin arbetsplats redo att hantera en kris om det skulle uppstå en.Ledarskap vid kriser - heldag

Vilka förutsättningar och vilket ansvar har en chef om en kris uppstår? Lär ut hur en chef kan lära sig att känna igen PTSD och sorg samt olika reaktioner vid kris och stress. Hur hjälper och avlastar en bäst en grupp eller individ efter en kris?

Kontakta oss

Fyll i er intresseanmälan här nedan och vad ni önskar för utbildning så återkommer vi snarast. Ni är även välkomna att ringa oss direkt på nummer: 070-774 29 66. 

Handledning

Erfarna handledare

Framnäsgruppen erbjuder kompetent handledning både i grupp och individuellt för anställda i offentlig verksamhet. Våra handledare har lång erfarenhet av handledning i psykosocialt arbete och är specialiserade inom olika områden. Våra handledare har även erfarenhet av eget arbete i offentlig tjänst och några av dem arbetar även löpande i socialtjänstens uppdrag som terapeuter och behandlare.

All handledning vi erbjuder har ett lösningsinriktat förhållningssätt och gemensamt för alla våra handledare är att de lägger stor tonvikt vid bemötande och samarbete.

Handledning

Framnäsgruppen har lång erfarenhet av att handleda personal i kommunal versksamhet. Handledarna arbetar med metoder som gör gruppen trygg med syfte att deltagarna ska våga ta upp dilemman de sitter med och kunna samtala om vad i yrkesrollen som är svårt. Att sedan föra in teorier kring grupprocesser och vad som händer med yrkespersonerna när de möter svåra klienter gör att gruppen kan känna att det de bidrar med gör en skillnad och medarbetarna blir därigenom stärkta i sin yrkesroll.

Ett systemteoretisk perspektiv medför att handledaren hjälper gruppen att se på situationer ur ett vidare perspektiv och bidrar också till att inte hamna i negativa tankemönster om sin arbetssituation. Genom att hjälpa en grupp att sortera i vart olika frågor hör hemma, och vad som påverkar deras yrkesroll stöttas gruppen mot en bättre arbetsmiljö och personligt välmående hos medarbetarna.

Våra handledare

Våra handledare har bred kompetens och lång erfarenhet av psykosocialt arbete. De har handledarutbildning, utbildning i BBIC samt ytterligare kompetens från olika utbildningar och arbetslivskompetens. Handledarna får även själva extern handledning kontinuerligt.

Ni kan boka er hos följande handledare: 

 • Susan Hanshoff
 • Suzanne Geizer
 • Christine Crevatin
 • Nicoline Isacsson
 • Mia Garphult

All personal på Framnäsgruppen följer aktuell forskning både genom att läsa nya artiklar och böcker och genom deltagande på föreläsningar och konferenser.

Förutom Handledning kan vi även erbjuda utbildning i bland annat BBIC, krisstöd och Patriark.

Kontakt

För att boka handledning är ni välkomna att kontakta oss på mail: info@framnasgruppen.se eller ring: 070-774 29 66

Compassion Fatigue

Compassion fatigue – också kallat empatiskt trötthet.
Compassion fatigue uppstår som en följd av lång, intensiv och kontinuerlig kontakt med patienter eller klienter. Där man upplever stress över tid utan, eller med begränsade, möjligheter för egen återhämtning eller reflektion.

Compassion Fatigue är ett psykiskt tillstånd där man har svårt att känna empati inför andras lidande och svårigheter. Man känner sig trött och utmattad. Man har svårt att släppa tankarna på jobbet under sin lediga tid och kan hamna i ett upprepade tankemönster kring det som känns svårt i arbetet. Man kan känna sig avstängd eller uppleva ett behov av att få dra sig undan.

Detta kan speciellt drabba dig som arbetar inom förskola/skola såväl som inom socialtjänst och hälso -sjukvården.
Om man inte fångar upp den empatiska tröttheten i tid och får möjlighet att prata om sin situation finns risk för utmattningssyndrom, tidigare kallad utbrändhet.

Hur kan man förebygga och behandla compassion fatigue?
Utöver att arbeta med och diskutera arbetsmiljön på plats är det viktigt att uppmärksamma fenomenet och ge utrymme för samtal. Handledning av för ändamålet utbildad person, upplever många som något väldigt viktigt och avlastande.

Krisstöd

Stöd vid kris

Tjänsten Krisstöd ger organisationen ett unikt stöd vid oväntade och allvarliga händelser såsom hot- och våldssituationer, olyckor, dödsfall/sjukdomar och organisatoriska förändringar som starkt påverkar medarbetare och chefer. Stödet innebär kvalificerad handledning till chefer och ledningsgrupp samt stöd till drabbad medarbetare, kollegor och anhöriga. Krisstöd överensstämmer med arbetsmiljöverkets föreskrifter i ”Första hjälpen och Krisstöd AFS1999:7” vilka företaget är skyldig att följa. Krisstöd finns tillgängligt inom 24 timmar från det att anmälan skett. Möjlighet finns att teckna överenskommelse om högre tillgänglighet på krisstödet, till exempel dygnet runt.

Stöd till Chef

Chefen som leder insatserna vid en kris har ett stort ansvar. Krisstödet börjar alltid med chefen då det i en krissituation är av stor vikt att chefen som leder krishanteringen har och upplever sig ha tillräckliga resurser både psykiskt och fysiskt. De befintliga möjligheterna till krisstöd på arbetsplatsen som kopplas på i ett första akut skede är de mest avgörande och betydelsefulla för dem som drabbats

Det är därför viktigt för oss på Framnäsgruppen att stötta och bekräfta chefen i dennes kompetens och förmåga. Det ska vara tydligt i våra uppdrag att det är chefen och organisationen som hanterar krisen med kompletterande stöd från Framnäsgruppen.

Stöd till Grupp

Behovet av att tala med en terapeut varierar från person till person. Att stötta medarbetare i grupp kan vara ett första steg och en möjlighet för medarbetarna att avlastas i sin upplevelse av det som hänt. Vi är lyhörda mot både gruppens och individens behov. Vårt stöd är tillgängligt i gruppsamtal eller vid behov under informationssamtal och minnesstunder.

Stöd till Individ

Vi reagerar all olika i traumatiska situationer beroende på hur förberedda vi är och vad vi varit med om tidigare. Det stöd vi får vid ett trauma kan vara avgörande för vår framtida psykiska hälsa. Ibland räcker ett eller några avlastande samtal. Visar en medarbetare tecken på Akut Stress Syndrom erbjuder vi behandling för att i möjligaste mån undvika Post Traumatiskt Stress Syndrom. Utvecklar en medarbetare PTSS, erbjuder våra erfarna terapeuter behandling.

I krisstödet har vi alltid människan som individ i fokus, oavsett om vi arbetar med en grupp, en enskild medarbetare eller en chef.

Utvärdering

Varje Krisstödsärende avslutas med en utvärdering. Utvärderingen innefattar både vårt eget arbete och organisationens beredskap och kapacitet. Syftet med utvärderingen är att den organisation vi arbetat med ska vara bättre rustad inför liknande oförutsedda händelser framöver I det fall traumatiska händelser riskerar vara återkommande erbjuder vi utbildning. De medarbetare som är förberedda för traumatiska händelser klarar ofta dessa bättre än de som helt oförberett drabbas.

Kontakt

För att boka krisstöd är ni välkomna att kontakta oss på mail: info@framnasgruppen.se eller ring: 070-774 29 66

Skyddat boende

Skyddat boende

Framnäsgruppen tar emot våldsutsatta personer från hela landet oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning och religion. Vi har boende med dygnet runt bemanning men även enskilda lägenheter och tar emot både planerade och akuta placeringar för skyddat boende. Boende finns både i Stockholm och på mindre orter med möjlighet till transport.

Vi finns alltid tillgängliga på 070-774 29 66 eller på skydd@framnasgruppen.se

Verksamhetsbeskrivning

Framnäsgruppen tar emot våldsutsatta personer oavsett bakgrund. I våra boenden finns det möjlighet för placering av både små och stora familjer i behov av skydd. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och erbjuder utöver boende även stöd i form av bland annat samtal och hjälp med myndighetskontakter.

Vår personal har lång erfarenhet av att hjälpa människor i utsatta situationer. På boenden arbetar kvalificerade boendestödjare som har spetskompetens inom områden som familjevåld, missbruk, stöd till barn som bevittnat våld och personsäkerhet. Verksamheterna är bemannade dygnet runt och uppfyller Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddat boende. Placering på boendet sker utifrån beslut från socialtjänsten i den boendes hemkommun. Vi arbetar på socialtjänstens uppdrag och använder oss av individuella genomförandeplaner utefter uppdragsgivarens vårdplan för att tillgodose varje persons behov av stöd och hjälp.

På boendet

Våra boenden bygger på principen om självhushåll och består av lägenheter i olika storlek. Vi tar emot husdjur i avsedda lägenheter.

Varje placerad person hos Framnäsgruppen blir tilldelad en samordnare. Samordnarens roll är att följa upp den boendes mående, säkerhet, stöd och hjälpbehov samt gemensamt med den placerade planera framåt i veckosamtal. Den boende har tillgång till samtalsterapeut en till två gånger i veckan utöver de stödsamtal som personalen svarar för.

Framnäsgruppen arbetar för ett helhetskoncept och kan på uppdrag av uppdragsgivaren utföra trappansamtal, samspelsutredningar, specialpedagogisk verksamhet, sociala intensivutredningar och övrigt kompetens som tillfrågas.

Barn i boendet

Det är väl känt att barn far illa i situationer där en förälder utsätts för våld. Det är även bevisat att utan rätt insatser för både barn och förälder riskerar barn som bevittnat våld få bestående men. Det är därför självklart att vi inte bara välkomnar barn utan också erbjuder speciella insatser för dem. På våra boenden lägger vi stort fokus på föräldraskapet och relationen inom familjen. Vi har samtalsstöd både för barn och för vuxna. Vid en längre vistelse skrivs barn in i närbelägen skola eller förskola. 

När en förälder med barn placeras på boende tillsätter placerande socialtjänst en barnhandläggare som skall utreda situationen för barnet. Vi samverkar gärna med handläggare avseende underlag till utredningen om barnens behov.

Risk-bedömningar

Vi har personal certifierade att utföra riskbedömningar enl. SARA, PATRIARK och HCR-20. På uppdrag av socialtjänst utför vi riskbedömningar enligt dessa verktyg.

Trygghet och säkerhet

Att alla ska känna sig trygga på våra boenden. Boendena är utrustade med skalskydd och lokala säkerhetsföreskrifter och har väl inarbetade säkerhetsrutiner. Det viktigaste arbetet består dock i förebyggande åtgärder. För att de ska lyckas krävs att den boende är en samarbetspartner i sin egen säkerhet. Det finns därför några regler som måste följas vid en placering hos oss. Den boende måste acceptera de lokala säkerhetsföreskrifterna inte bara för sin egen skull utan också för andra medboendes skull.

 • Ej röja vistelseadress till någon
 • Begränsning av sociala medier
 • Byta telefon/telefonnummer
 • Adressändra
 • Ansöka om sekretessmarkering
 • Delta i säkerhetssamtal med Framnäsgruppens säkerhetsansvarige

Välkommen att kontakta oss:

tel: 070-774 29 66
mail: info@framnasgruppen.se

Stöd och träningsboende för vuxna

Framnäsgruppen AB erbjuder stöd- och träningsboende för personer som har behov av att ta nästa steg i processen.

Framnäsgruppen gör alla sina placeringar utifrån den enskildes behov. Vår erfarenhet har visat att en person som flyttar mellan olika typer av boendeinsatser kan få det svårt att fokusera på sitt mående. När grundtryggheten, som ett boende är, förändras uppstår ofta känslan av att man får börja om. Vårt uppdrag är kunna erbjuda olika typer av olika nivåer av stöd för att underlätta en mer sammanhängande omsorgskedja där den enskilde får chans att få hålla kvar vid fungerande kontakter även om stödbehovet förändras. Vi erbjuder alla som har blivit akut placerade hos oss att även få ett fortsatt boende med anpassat stöd. Man kan såklart även placeras direkt i ett av våra stöd- och träningsboenden med en påkopplad insats på rätt nivå med den egna förmågan.

I stöd- och träningsboende får den enskilde alltid en samordnare som ger stöd och hjälper till med det praktiska. En samordnare ansvarar även för kommunikationen med uppdragsgivare, involverade myndigheter och deltar i samverkande möten. Finns det behov av specialiserat stöd så som psykoterapeutiska samtal, missbruksbehandling eller annat, så kan vi även erbjuda det.

Våra stödboenden drivs i enskilda lägenheter i mindre orter med max 2 timmar bilväg från Stockholm City.

Boendestöd

Framnäsgruppen bedriver boendestöd i våra stöd- och träningslägenheter. Det är en tjänst som vi anpassar till den enskildes och socialtjänstens behov.

Framnäsgruppen bedriver boendestöd i våra stöd- och träningslägenheter. Det finns många anledningar till varför ett stöd kan behövas. Vi kan till exempel erbjuda hjälp i situationer där det finns en psykiatrisk eller missbruksbakgrund eller där det funnits en hotbild.

Då alla människor är olika med olika erfarenheter och levnadssituationer anpassar vi oss efter var individs behov. Vår kompetenta och erfarna personal arbetar med att matcha alla önskningar.

Verksamheten riktar sig både till ungdomar och vuxna.

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se