Framnäsgruppen

Handledning

Erfarna handledare

Framnäsgruppen erbjuder kompetent handledning både i grupp och individuellt för anställda i offentlig verksamhet. Våra handledare har lång erfarenhet av handledning i psykosocialt arbete och är specialiserade inom olika områden. Våra handledare har även erfarenhet av eget arbete i offentlig tjänst och några av dem arbetar även löpande i socialtjänstens uppdrag som terapeuter och behandlare.

All handledning vi erbjuder har ett lösningsinriktat förhållningssätt och gemensamt för alla våra handledare är att de lägger stor tonvikt vid bemötande och samarbete.

Handledning

Framnäsgruppen har lång erfarenhet av att handleda personal i kommunal versksamhet. Handledarna arbetar med metoder som gör gruppen trygg med syfte att deltagarna ska våga ta upp dilemman de sitter med och kunna samtala om vad i yrkesrollen som är svårt. Att sedan föra in teorier kring grupprocesser och vad som händer med yrkespersonerna när de möter svåra klienter gör att gruppen kan känna att det de bidrar med gör en skillnad och medarbetarna blir därigenom stärkta i sin yrkesroll.

Ett systemteoretisk perspektiv medför att handledaren hjälper gruppen att se på situationer ur ett vidare perspektiv och bidrar också till att inte hamna i negativa tankemönster om sin arbetssituation. Genom att hjälpa en grupp att sortera i vart olika frågor hör hemma, och vad som påverkar deras yrkesroll stöttas gruppen mot en bättre arbetsmiljö och personligt välmående hos medarbetarna.

Våra handledare

Våra handledare har bred kompetens och lång erfarenhet av psykosocialt arbete. De har handledarutbildning, utbildning i BBIC samt ytterligare kompetens från olika utbildningar och arbetslivskompetens. Handledarna får även själva extern handledning kontinuerligt.

Ni kan boka er hos följande handledare: 

  • Susan Hanshoff
  • Suzanne Geizer
  • Christine Crevatin
  • Magdalena Wold
  • Lisa Koser
  • Kajsa Kanrell
  • Marie-Louise Broth
  • Mia Garphult

All personal på Framnäsgruppen följer aktuell forskning både genom att läsa nya artiklar och böcker och genom deltagande på föreläsningar och konferenser.

Förutom Handledning kan vi även erbjuda utbildning i bland annat BBIC, krisstöd och Patriark.

Kontakt

För att boka handledning är ni välkomna att kontakta oss på mail: info@framnasgruppen.se eller ring: 08-755 2680

Compassion Fatigue

Compassion fatigue – också kallat empatiskt trötthet.
Compassion fatigue uppstår som en följd av lång, intensiv och kontinuerlig kontakt med patienter eller klienter. Där man upplever stress över tid utan, eller med begränsade, möjligheter för egen återhämtning eller reflektion.

Compassion Fatigue är ett psykiskt tillstånd där man har svårt att känna empati inför andras lidande och svårigheter. Man känner sig trött och utmattad. Man har svårt att släppa tankarna på jobbet under sin lediga tid och kan hamna i ett upprepade tankemönster kring det som känns svårt i arbetet. Man kan känna sig avstängd eller uppleva ett behov av att få dra sig undan.

Detta kan speciellt drabba dig som arbetar inom förskola/skola såväl som inom socialtjänst och hälso -sjukvården.
Om man inte fångar upp den empatiska tröttheten i tid och får möjlighet att prata om sin situation finns risk för utmattningssyndrom, tidigare kallad utbrändhet.

Hur kan man förebygga och behandla compassion fatigue?
Utöver att arbeta med och diskutera arbetsmiljön på plats är det viktigt att uppmärksamma fenomenet och ge utrymme för samtal. Handledning av för ändamålet utbildad person, upplever många som något väldigt viktigt och avlastande.

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se