Framnäsgruppen

Familjehemmen - Viktiga för ensamkommande barn

Civilsamhället har fått ett stort ansvar för de ensamkommande barn som kommit till Sverige under senare år. Familjehemmen har för många, betytt väldigt mycket.

I en studie som Emerga Institute gjort, baserad på ett antal ensamkommande ungdomars egna berättelser, framkommer att ansvarsfördelningen har varit en stor fråga för de ensamkommande ungdomarna. Många har inte vetat vem som har haft ansvar för vad och vem de skulle vända sig till i frågor som rört dem själv eller för att få hjälp då deras gode man, förmyndare eller familjehem inte gjort det som ingått i deras ansvar.

– Familjehemmen har varit väldigt viktiga för de här ungdomarna och den generella uppfattningen hos dem är att det har fungerat bra i många familjehem, sedan har det funnits en del rekryteringar som varit mindre lyckade där man brustit i sitt ansvar, säger Hanna Sköld, konsult i mänskliga rättigheter på Emerga Institute och en av personerna bakom rapporten.

– De familjehem och andra ideellt arbetande som är kvar idag och jobbar med ensamkommande ungdomar upplever jag som mycket professionella och ansvarstagande människor som verkligen som ställer upp för de här ungdomarna, fortsätter hon.

Dock har man sett att många ungdomar fallit mellan stolar i olika sammanhang och det har inte alltid varit tydligt var gränserna går ens för de professionella, dessutom har regelverket förändrats snabbt och det har gjort det svårt för ungdomarna att få rätt information om vad som gällt för dem. Hanna konstaterar också att det funnits områden som inte varit tillräckligt reglerade för de ensamkommande barnen.

Ett exempel är omsorg, där man i rapporten kunnat konstatera att ungdomarna inte alltid fått den omsorg som de har behövt eller haft rätt till. Ensamkommande barn har fått ta stort eget ansvar för sin situation, vilket ibland gått ut över exempelvis skolarbete.

– Vi har gjort en senare studie med barn som har uppehållstillstånd och som har kommit till Sverige tillsammans med sina familjer och kunnat konstatera att de barnen i större utsträckning har kunnat fokusera på skolarbete och de har inte heller behövt samordna sitt liv på samma sätt som de som kom ensamma. De barnen har haft andra utmaningar vad gäller integration i Sverige.

Artikel hämtad från: https://familjehemmet.se/artiklar/familjehemmen-viktiga-foer-ensamkommande-barn/

Dela inlägget

Vänligen kontakta Ulrika Gustafsson för bokningar i Väster Norrland.

Tel: 073-202 01 90
Mail: ulrika.gustafsson@framnasgruppen.se